page2image2873526768

MUDr. Július Örhalmi
chirurg a koloproktolog Chirurgická klinika – FN Hradec Králové

 

Močová nebo fekální inkontinence je po- měrně rozšířeným problémem, s nímž se musí každodenně potýkat řada mužů i žen. Pacienty vystavuje velké psychické zátěži či vylouče- ní ze společenského života. K pro- blémům s úniky moči nebo stolice navíc nedochází jen s rostoucím věkem, ale i v důsledku porodu, různých onemocnění, operací nebo v důsledku neurologických poruch.

page2image2873432000

Léčba inkontinence pomocí nejmodernějších technologií
Naději na návrat do plnohodnot- ného života pacientům poskytuje tzv. sakrální neuromodulace.Unikátní terapie spočívá v im- plantaci malého neurostimuláto- ru do pánevní oblasti. Zde přístroj prostřednictvím elektrod vysílá jemné elektrické impulzy ke sti- mulaci sakrálních nervů. „Tyto impulzy svým způsobem nahrazují impulzy z mozku, které regulují fungování močového měchýře nebo svěračů konečníku u zdravých lidí,“ vysvětluje MUDr. Július Örhalmi z Chirurgické kliniky Fakultní ne- mocnice Hradec Králové. Techno- logie je kromě léčby inkontinence vhodná i pro léčbu retence moči. Sakrální neuromodulace je určena pro lidi, kterým selhaly předchozí způsoby klasické a medikamen- tózní léčby. V České republice tuto terapii zatím podstoupilo kolem 50 lidí. Příběhy a zkušenosti někte- rých z nich si můžete přečíst na stránkách www.bezomezeni.cz

Hluboká mozková stimulace: Návrat do aktivního života

page2image2874234224

Doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
zástupce přednosty kliniky, I. Neurologická klinika LF MU

 

Parkinsonova nemoc je vážným neuro- logickým onemocněním nervové sou- stavy, které dodnes lékaři nedokážou vyléčit. V České republice se s ní potýká přibližně 40–50 tisíc lidí. Pacienty postihuje zpomalený pohyb, svalová zatuhlost, neovlada- telný třes. V 70. letech minulého století se obje- vily léky, které v úvodu nemoci dokáží tyto pří- znaky zmírnit. Dnes mají lidé s Parkinsonovou nemocí naději i v případě, že už léky nezabírají. Nejmodernější medicínské technologie totiž dokáží mírnit nepříjemné projevy a udržo- vat kvalitu života na takové úrovni, aby mohl pacient nadále vést aktivní život a být soběstačný.

Naděje v hluboké mozkové stimulaci
/images/1689/122832/Snímek obrazovky 2018-12-28 v 16.21.48.pngProtože Parkinsonova choroba se nedá vyléčit, léčba se zaměřuje zejména na zmírnění jejích nepříjemných projevů a minimali- zaci zdravotního postižení. Pro pacienty, kte- rým už klasická léčba nezabírá, je i v České republice dostupná unikátní terapie – hluboká mozková stimulace. Celosvětově již podstoupi- lo tuto léčbu více než 150 tisíc pacientů. V Čes- ké republice je to více než 1000 lidí. Terapie je plně hrazena zdravotními pojišťovnami a pro- vádějí ji tři specializovaná pracoviště – v Praze, Brně a Olomouci. Hluboká stimulace mozku je nastavitelnou a bezpečnou léčbou.

Život má znovu smysl
Díky hluboké mozkové stimulaci se pacien- ti znovu dokáží zapojit do aktivního života – jsou schopni se o sebe sami postarat, nejsou odkázáni na své okolí, mnozí se vrátí zpět do práce, mohou se věnovat svým koníčkům a žít zcela běžný život.„Získávají zpět sebeúctu, sebedůvěru, víru ve vlastní síly, celkovou psychickou pohodu,“ zdůrazňuje neurolog MUDr. Baláž. „Hlavní je přijít k operaci včas, aby dobrý efekt operace vydržel pacientovi co nejdéle,“ doplňuje neu- rochirurg MUDr. Chrastina z FN u sv. Anny v Brně.

Terapie hluboké stimulace mozku je kromě Parkinsonovy choroby využitelná i pro léčbu dystonie, tremoru a epilepsie.
Více informací o léčbě se dozvíte na stránkách www.mozkovastimulace.cz

 

JAK TO FUNGUJE?

Implantovaný neurostimulátor vysílá prostřednictvím tenkých elektrod přesně kontrolované elektrické impulzy přímo do mozku, díky čemuž pozitivně ovlivňuje mozková centra odpovědná za koordinaci pohybu a svalů.