Onemocnění postihuje nejčastěji muže vyššího věku, není však úplnou vzácností i u jedinců mladších, někdy i do 50ti let. Jednoznačnou příčinu vzniku neznáme. Existuje zřejmě souvislost s dietními zvyklostmi, hlavně nadbytkem živočišných tuků, přesný mechanizmus však zatím popsán nebyl, a proto ani není možné rakovině účinně předcházet. Vzácněji, asi u 10 % nemocných, může být sklon ke vzniku onemocnění dědičný. Záchyt onemocnění Rakovina prostaty probíhá dlouhou dobu bez jakýchkoliv příznaků. Příznaky se objevují obvykle až ve chvíli, kdy se nádor rozšíří do dalších orgánů, hlavně kostí. Velmi cenným faktorem, který nás na nádor prostaty může upozornit, je zvýšená hodnota tzv. prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. V případě, že urolog zachytí zvýšenou hodnotu PSA, doporučí odběr vzorku tkáně prostaty (tzv. biopsii), která definitivně potvrdí diagnózu rakoviny. Důležitá je skutečnost, že hodnota PSA bývá vyšší již u nádorů v časném stádiu, kdy je ještě vysoká šance na vyléčení. Proto dnes doporučujeme návštěvu urologa a testování PSA již u mužů, kteří přesáhnou věk 50 let.

Druhy léčby rakoviny

Způsob léčby rakoviny prostaty závisí na rozsahu onemocnění. Šance na vyléčení je nejvyšší u nádorů, které jsou ohraničené pouze na prostatu. Takové nádory léčíme operačně, případně ozářením. Operační léčba spočívá v úplném odstranění prostaty, hovoříme o tzv. radikální prostatektomii. Je možné ji provést různým způsobem, klasicky formou otevřené operace, využívána je i laparoskopie a nejmodernějším způsobem je výkon za pomoci tzv. operačního robota. Robotická technika je vlastně vylepšená laparoskopie. Bylo prokázáno, že ve srovnání s otevřenou operací přináší menší krevní ztrátu a umožňuje kratší hospitalizaci, šance na vyléčení se však u jednotlivých typů operace neliší. Dnes je zřejmé, že největší význam pro dosažení dobrého výsledku mají zkušenosti a schopnosti operujícího urologa. Ozáření prostaty obvykle probíhá formou zevního ozáření, u vybraných pacientů však lze aplikovat radioaktivní částice přímo do prostaty (tzv. brachyterapie). Ozáření je vhodným postupem například u starších nemocných, u kterých by byl operační výkon spojen s příliš velkým rizikem. Ozáření vyžaduje nejmodernější technologické zařízení, které je v ČR zajištěno hlavně v síti onkologických center. Vytvoří-li nádor metastázy v jiných orgánech, nejčastěji v mízních uzlinách nebo v kostech, používá se jako první volba léčba hormonální. Jejím cílem je zamezení účinku mužských pohlavních hormonů na nádor.

Nové možnosti léčby rakoviny

Léků, které umožňují dosáhnout tohoto efektu je řada a liší se navzájem mechanizmem účinku. Je přitom důležité, aby lékař při volbě preparátu uvažoval pouze medicínská kritéria a nikoliv další faktory, například ekonomického rázu. Hormonální léčba dokáže velmi účinně ovlivnit chování nádoru, efekt může být poměrně dlouhodobý a přetrvávat několik měsíců, případně i let, onemocnění však v této fázi již zcela vyléčitelné není. U pacientů, kde již hormonální léčba přestala být účinná, nastupuje možnost podání chemoterapie. Současně se snažíme zabránit komplikacím onemocnění, například předcházet zlomeninám kostí v případě metastáz, ovlivnit bolesti apod. V poslední době je této pokročilé fázi onemocnění věnována velká pozornost. Během několika let se objevila řada nových možností léčby, které postupně vstupují nebo budou vstupovat do rutinní praxe. Jedná se o léky s novými mechanizmy hormonálního účinku, o nové druhy chemoterapie, o léky na bázi radioaktivních zářičů nebo o imunoterapii. Byť úplného vyléčení docílit nemohou, představuje i prodloužení přežití pro pacienty významný pokrok. Je potěšující, že si tyto moderní druhy terapie postupně nacházejí cestu i do ČR. Velmi důležité je, aby léčbu v kterékoliv její fázi prováděl erudovaný odborník. Velkou roli v poslední době přisuzujeme také mezioborové spolupráci, proto by zvláště složitější případy měly být posouzeny ve specializovaném centru.