Výzkum z roku 2012 – Násilí na ženách: průzkum napříč EU – mimo jiné uvádí, že přibližně 12 % žen zažilo nějakou formu sexuálního zneužívání nebo incidentu ze strany dospělé osoby před 15 rokem věku, což by odpovídalo 21 milionům žen v EU. Sexuální zneužívání je celospolečenským problémem. Dospělým lidem, kteří byli v dětství sexuálně zneužíváni a neměli možnost se se svým traumatem vyrovnat nebo se s ním nevyrovnali, pomáhá Občanské sdružení Élektra.

Občanské sdružení Élektra – Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství

Centrum vzniklo 7. listopadu 1995 z iniciativy klientek a terapeutek. Pomáhá bývalým dětským obětem sexuálního násilí, jejich životním partnerům a příbuzným vyrovnat se s prožitým traumatem. Spolupracuje také s odbornou i laickou veřejností, v rámci prevence vydalo několik odborných publikací. O. s. Élektra zrealizovalo mimo jiné tři projekty spolufinancované Evropskými fondy, je součástí mezinárodní organizace Rape Crisis Network Europe a spolupracuje s neziskovými organizacemi v ČR pomáhajícími obětem domácího násilí. O. s. Élektra má sídlo v Praze a pomáhá klientům/kám z celé ČR.

Pomoc dospělým obětem sexuálního zneužívání v dětství

Hlavní psychoterapeutka, samostatná manželská a rodinná poradkyně, VTI trenérka, psycholožka a statutářka PhDr. Bc. Jiřina Dolanská Ph.D. vypracovala metodiku terapeutického postupu, která je cíleně zaměřená na pomoc dospělým obětem sexuálního zneužívání v dětství a která zkrátila dobu terapie na 2,5 – 3 roky (oproti běžně zmiňované délce v anglosaské literatuře 5 – 7 let). Prokazatelná úspěšnost vyrovnání se s traumatem je 95 %. Téměř šesti tisícům klientům/kám z ČR i zahraničí (např. Slovenska, Německa, Polska, Anglie, Řecka, Švýcarska) bylo do října 2013 bezplatně poskytováno odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc a individuální a skupinové psychoterapie. O. s. Élektra bylo nuceno v listopadu 2013 utlumit svou činnost - nezískalo totiž státní dotaci na provoz, muselo se vystěhovat z pronajatých prostor (byť své závazky vůči majiteli řádně plnilo), muselo ukončit poskytování registrovaných sociálních služeb a následně předčasně ukončit již probíhající čtvrtý evropský projekt Terapeutická skupina – uplatním se!. Klienti/ky i neziskové organizace stále požadovali služby organizace, členky rady bojovaly o přežití.

Díky finanční podpoře Nadačního fondu Slovak-Czech Women´s Fund a Philip Morris International může o. s. Élektra opět fungovat, byť v omezené míře. Od února 2016 do srpna 2016 poskytuje organizace zdarma své služby v rámci projektu Odborné emailové, skypovéa telefonické poradenství. Dospělé oběti sexuálního zneužívání v dětství mohou o. s. Élektra kontaktovat každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin na mobilu 603 812 361 nebo na skypu centrumelektrascwfapmi (skype po telefonické domluvě). V červenci 2016 bude zahájen projekt Helpline DOST (Linka pomoci pro Dospělé Oběti Sexuálního Traumatu). Telefonní linku po dobu tří měsíců finančně podpořilo Diplomatic Spouses´ Association.

Podrobné informace o poskytovaných službách o. s. Élektra a možnostech finanční podpory organizaci jsou zveřejňovány na webu http://centrumelektra.cz/ a facebookovém profilu https://www.facebook.com/elektrazenam/.


Teorie a praxe sexuálního zneužívání

Co je sexuální zneužívání? Oficiální definice Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992 uvádí, že „Sexuální zneužívání dítěte je nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje jakékoli pohlavní dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoli, komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoli, kdo dítě zneužívá. Takovou osobou může být rodič, přítel, odborný či dobrovolný pracovník či cizí osoba.“

Na rozsah traumatu způsobeného sexuálním zneužíváním v dětství má vliv řada faktorů. Podle MUDr. Petra Pötheho jsou to například osoba zneuživatele z hlediska citového vztahu k oběti nebo stupeň psychosociálního vývoje dítěte. Podle hlavní psychoterapeutky o. s. Élektra PhDr. Bc. Jiřiny Dolanské Ph.D. jsou dva rozhodující faktory – věk dítěte (čím dříve trauma začne, tím horší jsou následky) a přístup nejbližšího okolí k oběti poté, co se
o sexuálním zneužívání dozví. Pokud není dítěti uvěřeno nebo mu není poskytnuta potřebná odborná pomoc, následky traumatu ve většině případů přetrvávají i v dospělosti a negativně pak ovlivňují mnohé stránky jeho života.

Oběti může být způsobena i druhotná újma, tzv. sekundární viktimizace. Je to újma, která jí nebyla způsobena trestným činem, v tomto případě sexuálním zneužíváním, ale vznikla například v důsledku přístupu policie, poskytovatelů zdravotních služeb nebo médií. Ochrana před ní je zanesena v zákoně č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Orgány činné v trestním řízení se snaží sekundární viktimizaci v maximální možné míře zabránit.

Sexuální zneužívání nejčastěji dělíme na nekontaktní (např. verbální sexuální návrhy, exhibicionismus, komerční zneužití, nucené sledování porna, pohlavní styk před dítětem)
a kontaktní (např. dotýkání se, mazlení na genitálu, orální, anální nebo genitální sexuální kontakt, znásilnění). K sexuálnímu zneužívání také patří nucení k prostituci, sexuální turistika nebo sadistické aktivity působené na dítěti či před dítětem atd.

V médiích je často označován za pachatele sexuálního zneužívání dětí pedofil. Není tomu vždy tak. Pedofilie je, na rozdíl od incestu, sexuální deviace. Dospělá osoba tím, že sexuálně zneužívá dítě, nad ním využívá především svou moc. Dítě je závislé na pachateli, který toho zneužívá k jeho zastrašování a vyhrožování, což nezřídka vede k tomu, že dítě, ev. dospělý,
o zneužívání dlouhodobě mlčí, a trauma se prohlubuje.

Sexuální zneužívání, v terminologii trestního zákoníku pohlavní zneužití (§ 187 zákona
č. 40/2009 Sb.), je v České republice trestný čin, na který se vztahuje promlčecí doba. Z toho vyplývá, že dospělý člověk, který byl v dětství pohlavně zneužitý, nikomu se nesvěřil a našel odvahu a sílu toto trauma řešit až po zákonné promlčecí době, nemůže být považován za oběť, byť následky traumatu přetrvávají. Stát mu však už upírá zákonné výhody určené obětem. Zneuživatel navíc zůstane nepotrestán. Naopak trestnímu stíhání se v ČR vystavuje každý člověk, který poruší tzv. ohlašovací povinnosti – nepřekažení a neoznámení trestního činu.

Ze zkušeností klientů/tek Občanského sdružení Élektra vyplývá, že řada psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů v ČR léčí u obětí sexuálního zneužívání důsledky traumatu, ne příčinu. S tou se však lze také vyrovnat. Více na www.centrumelektra.cz.