25 let od vzniku

Letos již tedy oslaví 25 let od svého vzniku, kdy poskytuje své služby non stop na telefonním čísle 222 580 697. Původně byla součástí krizového centra RIAPS (známá jako linka důvěry Riaps), v roce 2007 se organizačně oddělila a stala se samostatným střediskem CSSP (linka důvěry CSSP). Později se přejmenovala na „Pražská linka důvěry“. Postupně rozšiřovala nabídku svých služeb o internetové (e-mailové) poradenství (od roku 2008) a chatovou krizovou intervenci a poradenství (od roku 2012).

Struktura hovorů

V roce 2015 zaznamenala PLD celkem 15847 kontaktů (telefonní kontakty: 13763, chatové kontakty: 1959, e-mailové kontakty: 125). V přepočtu to tak znamená, že se na PLD obrátí klient v průměru každých cca 30 minut. Zhruba 60 % těchto kontaktů bylo tzv. smysluplných, tj. – šlo o skutečně plnohodnotně poskytnutou službu. V ostatních případech šlo o situace, kdy byli klienti přesměrováni na záznamník či byli odkloněni v době, kdy pracovníci vedli další hovor, případně se na ně nedostala řada při chatu, o případy mlčení, zavěšení, zneužití, testování či omyly. 2980 hovorů/chatů (tj. 32 % smysluplných kontaktů) bylo vyhodnoceno jako krizové, což je mírný nárůst oproti předchozímu období. U 73 % z nich byl klient přímo ohrožen (suicidum, sebepoškození, agrese, somatické ohrožení, intoxikace apod.). Ženy tvořily zhruba ¾ klientů.

Kdo na Linku volá?

Nejpočetněji jsou zastoupeni klienti v produktivním věku 27 – 64 let (cca 78 %). Zejména díky chatovému poradenství se udržuje počet dětí a mladistvých na cca 5 procentech a rovněž mladých dospělých ve věku 19 – 26 let (cca 10 %). Nárůst byl zaznamenán u seniorů (cca 7,5 % oproti 4 % v roce 2014). Je však nutné dodat, že věk klientů je ve většině případů pouze odhadován, uvedené hodnoty jsou tedy pouze orientační.

Pracoviště v průběhu roku 2015 pokračovalo v již nastaveném systému poskytování služeb. Zvýšené úsilí bylo věnováno případovým supervizím, zejména snaze o jednotný přístup a zefektivnění práce s dlouhodobými klienty. To se projevilo i v mírném snížení celkového počtu kontaktů oproti předchozímu roku. Pracovníci Pražské linky důvěry absolvovali v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb týmové specializované semináře a celkově dbali o další odborné vzdělávání a využívání supervizního systému.

Stejně jako v předchozích letech PLD spolupracovala s dalšími organizacemi v rámci sociální sítě. V zájmu kvalitního informování klientů o možnostech vhodné pomoci docházelo k průběžnému ověřování dostupnosti služeb v jednotlivých organizacích, aktivnímu získávání informací o nově poskytovaných službách apod. Dobře funguje rovněž spolupráce s regionálními a specializovanými linkami důvěry. PLD se v průběhu let úspěšně integrovala i do systému pomoci v rámci integrovaného záchranného systému. Zejména linky 155 a 112 nám často předávají klienty se sebevražednými tendencemi. Ze strany PLD je pak naopak se souhlasem klienta možné akutně ohrožující situace řešit ve spolupráci s IZS.

V posledních letech se rozvíjí i spolupráce se základními školami, kde se pracovníci PLD snaží rozšířit povědomí o možnostech pomoci v obtížných životních situacích prostřednictvím besed s žáky.

Propagační činnosti

PLD se rovněž snaží vyvíjet aktivitu v osvětových a propagačních činnostech. Administruje facebookovou stránku, kde informuje o novinkách a snaží se přiblížit potenciálním klientům. Rovněž se aktivně účastnila projektu Lokálního partnerství pod záštitou Fokusu Praha. Zástupci PLD prezentovali příspěvky v rámci odborných konferencí zaměřujících se zejména na problematiku internetového poradenství. V souvislosti s prevencí sebevražd bylo pracoviště oslovováno médii. V posledních letech se rozvíjí i spolupráce se základními školami, kde se pracovníci PLD snaží rozšířit povědomí o možnostech pomoci v obtížných životních situacích prostřednictvím besed s žáky. Pracoviště dále nabízí systém stáží, a to v módech jednorázových, výměnných či dlouhodobých sloužících zejména pro přípravu budoucích pracovníků linek důvěry (více informací je k dispozici na webových stránkách). V současnosti zástupci PLD pracují na tvorbě nových vzdělávacích modulů, a to v oblasti internetového (e-mailového) poradenství a chatové krizové intervence.